Phù-siên-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Phû-sien-ngî/Hîn-fa-ngî (Pô-sing-gṳ̂ / Hing-hua̍-gṳ̂),he yit-tsúng fûn-phu tshai-yî Chûng-koet Fuk-kian tûng-phu yèn-hói ke Mén-ngî tsṳ̂-yit, sṳ́-yung ngìn-khiéu yok-yû ńg-pak van. Kîm-ngit Phù-siên thi-khî ngièn-lòi kóng Mén-nàm-ngî, heu-lòi yîn-vi thi-lî song tsiap-khiun Fuk-chû thi-khî, ngî-ngièn su-tó yáng-hióng, tsui-heu chhiam-chhiam-é chha̍t-tái thot-lì Mén-nàm-ngî, sṳ̀n-vì yit-tsúng thu̍k-li̍p yî Mén-nàm-ngî tsṳ̂-ngoi tai-yû Mén-tûng-ngî set-tshái ke fun-ha̍p kiâm ko-thu hìn ke Mén-ngî.

Vùn-sṳ̀[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phù-siên-ngî Chûng-vùn Yîn-vùn
Cho̤̤̍ng-sa̤-g i̍ 創世紀 Book of Genesis
1:1. Kî-táu Siō̤ng-Da̤̍ cho̤̤̍ng-cho̤̤̍ ting-dā̤. 起初上帝創造天地。 In the beginning God created the heavens and the earth.
1:2. Dā̤ sī ko̤ng-hṳ, o-bū-bū; ching-e̤ng m i̍ng-dêng a̍ng-a̍ng; Siō̤ng-Da̤̍ ē Sing, eōng-héng leo̍h cûi-m i̍ng. 地是空虛混沌.淵面黑暗.上帝的靈運行在水面上。 Now the earth wasa formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.
1:3. Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Daṳ̍h ū gng: cuh ū gng. 上帝說、要有光、就有了光。 And God said, “Let there be light,” and there was light.
1:4 Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ca̤̍ gng sī heô: Siō̤ng-Da̤̍ cuh beong gng gah a̍ng.̤ sĕng gáe̤ cī ciéh nè̤ng gâe̤ng duâi-ĭ táung lâi gó̤, cêu sáung diê-nè̤ng buōng-sê̤ṳ duâi. 上帝看光是好的、就把光暗分開了。 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness.
1:5. Siō̤ng-Da̤̍ miá ca̤̍ gng ga̤̍u ceo̍ d i̍h-dng, miá ca̤̍ a̍ng ga̤̍u ceo̍ má-láu. Ū má-láu, ū d i̍h-dng; ca̤̍ sī táu seo̍h d i̍h. 上帝稱光為晝、稱暗為夜.有晚上、有早晨、這是頭一日。 God called the light “day,” and the darkness he called “night.” And there was evening, and there was morning—the first day.
1:6. Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Cûi do̤-ng da̤u̍h ū ko̤ng-ki, ta̤̍ beong kui siō̤ng hā ē cûi. 上帝說、諸水之間要有空氣、將水分為上下。 And God said, “Let there be an expanse between the waters to separate water from water.”
1:7. Siō̤ng-Da̤̍ cuh ceo̍ ko̤ng-ki̍, dêng-ni ē cúi gah ko̤ng-ki̍ ō̤-dâ̤ ē cûi du̍i do̤-ng beong kṳ̍; cuh ū ah-na. 上帝就造出空氣、將空氣以下的水、空氣以上的水分開了.事就這樣成了。 So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so.
1:8. Siō̤ng-Da̤̍ miá ca̤̍ ko̤ng-ki̍ ga̤̍u Ting. Ū má-láu, ū d i̍h-dng; ca̤̍ sī dā̤-dī d i̍h. 上帝稱空氣為天.有晚上、有早晨、是第二日。 God called the expanse “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day.
1:9. Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Ting-ō̤ ciô̤-sā̤ ē cúi, da̤u̍h cṳ̄ seo̍h ūi-chṳ̍̍, sâi le̤̍h-dā̤ hēng chōi: cuh ū ah-na.̤ duâi. 上帝說、天下的水要聚在一處、使旱地露出來.事就這樣成了。 And God said, “Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear.” And it was so.
1:10. Ca̤̍ do̤ ē tó Siō̤ng-Da̤̍ miá ga̤̍u Le̤̍h-dā̤; miá cûi cṳ̄ ē ūi-chṳ̍̍ ga̤̍u Hâi: Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ah-na sī heô. 上帝稱旱地為地、稱水的聚處為海.上帝看著是好的。 God called the dry ground “land,” and the gathered waters he called “seas.” And God saw that it was good.

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]