Pha̍k-chhà

Chhiùng Wikipedia lòi
Pha̍k-chhà.

Pha̍k-chhà (白茶, White Tea) he chṳ́ yit-chúng chhái chak-heu, mò kîn-ko sat-chhiâng fe̍t yû-nyén, chṳ́ kîn-ko sai fe̍t vùn fó kôn-châu heu kâ kûng ke chhà. Pha̍k chhà pha̍k hâu hién lu. Pí-kha chhut-miàng ke chhut chhṳ Fuk-kien tûng-pet-phu thi-khî, yû pha̍k hâu ngiùn chṳ̂m, pha̍k méu Tan, kung mî tén.