跳至內容

Chhà

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhà

Chhà (茶) he chṳ́ chhà-su ke ya̍p kâ-kûng chṳ-sṳ̀n ke chhà-ya̍p khi̍p-khì pau-chhut ke chṳp-yi̍t, chit chhà-thông. He yit-chúng ngièn-yî Chûng-koet ke yím-liau.

Chúng-lui[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhà ke chúng-lui yû lióng-chúng kien-kié, Thi-yit-chúng he hang-ngia̍p phiêu-chún chṳ-thin he liuk-thai lui, fûn-phe̍t he het-chhà, fùng-chhà, liu̍k-chhà, pha̍k-chhà, vòng-chhà, chhiâng-chhà.