Vòng-chhà

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng-chhà.

Vòng-chhà (黄茶, Yellow Tea) he yit-chúng lâu liu̍k-chhà ke kâ-kûng kûng-ngi lio̍k-yû m̀-thùng ke chhà, tô liáu yit-tho mûn-tôi vok-vòng kûng-sì. Mûn-tôi heu, ya̍p yí pien vòng, chai kîn kôn-châu chṳ-sṳ̀n, vòng chhà chim pau heu he vòng thông vòng ya̍p, miàng chhà yì Fù-nàm ke kiûn sân ngiùn chṳ̂m tén, chim pau heu mî ya̍p tû chhai pî chûng li̍p chho̍k, “ yì tô sân kiam miòng ”. Khì-thâ chho̍k-miàng ke vòng chhà hàn-yû: mùng táng vòng ngà, pet kóng mô chiâm, lu̍k yén mô chiâm, khok sân vòng ngà, kwûi kông pha̍k mô chiâm, vûn chû vòng thông, fán sî vòng thai chhà, Kóng-tûng thai ya̍p chhiâng, hói mâ kiûng chhà.