跳至內容

Fùng-chhà

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-chhà.

Fùng-chhà (紅茶) he yit-chúng chhiòn fat-kau chhà, he chhà vùn-fa tông-chûng ke chú-yeu chhà-phín. Fùng-chhà ke sán-thi chú-yeu yû Chûng-koet, Sṳ̂-lî-làn-khà, Yin-thu, Khén-â, Yin-thu-nì-sî-â tén. Fùng-chhà he kîn-ko chhái-chak, vúi-tiau, yû-nyén, fat-kau, kôn-châu tén phu-tshéu sâng-sán chhut-lòi ke; pí liu̍k-chhà tô-liáu yit-ke fat-kau ke ko-chhàng. Fat-kau he chṳ́ chhà-ya̍p chhai khûng-hì chûng Yòng-fa, fat kau chok-yung sṳ́-tet chhà-ya̍p chûng ke chhà tô fûn fò tân nèn sôn kám-séu, sán-sâng liáu chhà vòng su, chhà fùng su tén sîn ke sṳ̀n-fûn fò shu̍n lui, chhiòn lui, thùng lui, 酯 lui tén fông hiông vu̍t-chṳt. Yîn-chhṳ́, fùng chhà ke chhà-ya̍p chhṳ̀n het-set, fe̍t het-set chûng chhâm chha̍p chho̍k nun ngà ke tshâng vòng-set; chhà thông chhṳ̀n chhṳ̂m fùng-set; hiông hì phû phi; yù yî séu liáu khú sep mi, yîn yì mi-tho kiên hiông thiàm, shu̍n heu. Fùng chhà lâu liu̍k chhà m̀-thùng, liu̍k chhà fi sùi chho̍k sṳ̀-kiên yì sṳt-hi mi-tho, than fùng chhà nèn-kèu pó-chhùn siông-tông chhòng ke sṳ̀-kiên yì mi-tho put pien, yîn-chhṳ́ nèn sṳt-yin chhòng-thù yun-sû. Liá ya hí he fùng chhà chhòn to Sî-fông ke kôan khèn ngièn-yîn chṳ̂-yit.