跳至內容

Pha̍k-sâ-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Pha̍k-sâ-hiông

Pha̍k-sâ-hiông (白沙鄉),he Thòi-vân Phàng-fù-yen ke yit-ke hiông.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]