Phiâng-lì-kut

Chhiùng Wikipedia lòi
Phiâng-lì-kut

Phiâng-lì-kut (抨籬骨), me ôn-to iám-phài-kut (膁排骨), he ngìn-lui lâu khì-thâ chit-chhùi thung-vu̍t ke yit-chúng kut-thèu.