跳至內容

Pietermaritzburg

Chhiùng Wikipedia lòi
Pietermaritzburg.

Pietermaritzburg he Nàm-fî tûng-phu ke sàng-chṳ́n, KwaZulu-Natal-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Durban yok 78 kûng-lî. mien-chit 126.15 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 223,448-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 1,800-ngìn. 1839-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]