Plymouth

Chhiùng Wikipedia lòi
Plymouth .

Plymouth vi-yî Yîn-koet Devon khiùn sî-nam-phu ke sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî, mien-chit 79.29 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 246,100, ngìn-khiéu me̍t-thu 3,085 mî phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Plymouth.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]