Pok-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngiù-chîn Thai-ho̍k Pok-sṳ.

Pok-sṳ (博士) he kau-yuk kî-kèu su-yî ke chui-kô yit-kip ho̍k-vi. Yì mêu khô-hì Chet-ho̍k Pok-sṳ (PhD), Lî-ho̍k Pok-sṳ (DSc/ScD), Vùn-ho̍k Pok-sṳ (DLitt), Kau-yuk Pok-sṳ (EdD). Ngit-sòng sên-fa̍t chûng ya chṳ́-yû Pok-sṳ ho̍k-vi fi thi̍t-phe̍t lâu siang-sṳ kiet-ha̍p phî chûn-chhṳ̂n cho mêu-mêu Pok-sṳ.