Pretoria

Chhiùng Wikipedia lòi
Pretoria.

Pretoria he vi-yî Gauteng-sén pet-phu ke sàng-sṳ, he Nàm-fî ke hàng-chṳn sú-tû. Nàm-fî chúng-thúng-fú vi-yî liá-chak sàng-sṳ nui. kok-koet sṳ́ -kón si̍p-chûng yî sṳ́ -kón-kiê,só-yî sṳ-sṳ̍t song Pretoria he Nàm-fî ke chṳn-chhṳ kiet-chhet chûng-sîm. Sàng-sṳ1855-ngièn kien-li̍p. Pretoria he Nàm-fî chhung-yeu ke kûng-ngia̍p chûng-sîm, chhái-khóng, khì-chhâ chṳ-chho, thiet-lu lâu kî-hi chṳ-chho-ngia̍p tû siông-tông fat-tha̍t. Sàng-sṳ ke kîn-chi sán-ngia̍p yok cham chhiòn Nàm-fî koet-mìn sên-sán chúng-chhṳ̍t ke 8.55%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pretoria.

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]