Rio de Janeiro

Chhiùng Wikipedia lòi
Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro he vi yî Pâ-sî tûng-nàm-phu ke yit-chho sàng-sṳ, he Pâ-sî thi-ngi thai sàng, kiùn-chhṳ yî Sṳn Pó-lò, mien-chit 1,256 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 6,094,183-ngìn (2005-ngièn), chên-kîn he Phù-thò-ngà Ti-koet sú-tû (1808-ngièn – 1821-ngièn), fûng-kín yù-mî, mî-ngièn khi̍p-yín thai-liòng yû-hak to chhṳ́ kôn-kông, sṳ-kin-nui ke Rio de Janeiro kóng he sṳ-kie sâm-thai thiên-yèn liòng-kóng chṳ̂-yit. Rio de Janeiro 2009-ngièn 10-ngie̍t 2-ngit, tet-to 2016-ngièn thi 31-kài Ha kui O-lìm-phit-khiet Yun-thûng-fi kí-phan khièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]