跳至內容

Sé-lî

Chhiùng Wikipedia lòi

Sé-lî(洗禮) fe̍t-tsá Tsim-súi-lî(浸水禮) he yit-ke Chûng-kau ngì-sṳt, hien-tshai phû-phiên tsṳ́-tsak Kî-tuk-kau ke tshòn-thúng ngì-sṳt. Kîn-kí Sṳn-kîn ki-tsai, Sṳ̂-sé Yok-hon tsên-sûn vi Yâ-sû sṳ̂-sé, yì-yèn liá-he Yâ-sû yi-yen-fûn-fu ke ngì-sṳt. Sé-lî ngièn-vùn yi-sṳ he tsin-ngi̍p súi-tsûng fe̍t-he tshṳ̀m-ngi̍p súi-tsûng. Hien-kîm Thiên-tsú-kau, Tûng-tsang-kau lâu thai-phu-now-so-fun Kî-tuk Sîn-kau sṳ̍t-hàng ke Yîn-hài Sé-lî tshôi Sâm-sṳ-ki tshut-hien.