Séu-sú mìn-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Séu-sú mìn-chhu̍k , he sṳ̍t-hàng chú-thí mìn-chhu̍k lâu séu-sú mìn-chhu̍k khî-phe̍t tui thai chṳn-chhet ke koet-kâ ke chhâ-phe̍t yung ngî, he mìn-chhu̍k chú-ngi koet-kâ chûng chú-thí mìn-chhu̍k yî-ngoi ke mìn-chhu̍k-khiùn-thí, ngìn-khiéu pí-li cham séu-sú. Yù yî séu-sú mìn-chhu̍k chhai só kî-chhu koet-kâ ke pí-li yî-khi̍p kì-têu lâu tô-sú m̀-thùng ke fûng-siu̍k si̍p-koan, chûng-kau, ngî-ngièn, fu̍k sṳ tén thi̍t chṳt, Koet-chi fap chûng yû yit-sia pó-fu séu-sú mìn-chhu̍k ke chôn-mùn kûi-thin.