Sên-hi

Chhiùng Wikipedia lòi

Sên-hi (星系) he chṳ́ só-yû hèn-sên-hi lâu chhṳ̀m-thú (chhiong sên-yùn) chû-sṳ̀n ke yun-hàng ne-thúng. Ngiùn-hò he sên-hi lî-tú ke yit chúng.