Sên-sán

Chhiùng Wikipedia lòi
Sên-sán Hài-è ke kûng-chhòng.

Sên-sán (生產) he chṳ ́yit-chhiet Sa-fi chû-chṳt chiông sû-ngi̍p chón-von vì sû-chhut ke ko-chhàng.