Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

fe̍t-chá ham-cho sî-fông, he nàm thùng pet chûng-kiên ke fông-hiong, thùng tûng siông-fán.