Sôn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sôn.

Sôn (Acid) ke chhòn-thúng thin-ngi he tông yùng-kié súi-chûng sṳ, yùng-yi̍t chûng Khîn Lì-chṳ́ ke nùng-thu thai-ko sùn-súi chûng Khîn Lì-chṳ́ nùng-thu ke Fa-ha̍p-vu̍t.