Sông

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Sông" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sông (霜) he súi-hi chhai vûn-thu tông tâi ke sṳ̀-heu ke yit chúng ngièn-fà hien-siong, thùng siet chṳ̂n chhiong.