Sông-hói-fa

Chhiùng Wikipedia lòi

Sông-hói-fa he Song-hói ke fông-ngièn. Thai-yok yû sṳ̍p-si pak-van ngìn sṳ́-yung.

Vùn-sṳ̀[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sông-hói-fa Chûng-vùn Yîn-vùn
Mo-khau Dzen Fok-iung Su 馬可全福音書 Gospel of Mark
1:1. Zung-kuh Nyi-ts Ya-soo Kyi-tok fok-iung-kuh chi-deu.̤ duâi. 神的兒子、耶穌基督福音的起頭。 The beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God.
1:2. Tsau-ts sien-tsz I-se-a su laung soo sia-la-kuh, wo: Ngoo la Ngoong mien-zien tang-fah Ngoo-kuh s-tse; yi iau yui-be Ngoong kuh loo. 正如先知以賽亞書上記著說、 It is written in Isaiah the prophet: “I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way” .
1:3. La hwaung-ya li-yen ih-kuh nyung-kuh sang-chi han lau-wo, Yui-be Tsu-kuh ka-dau, tsauh-dzuh Yi-kuh loo. 在曠野有人聲喊著說、預備主的道、修直他的路。』 “a voice of one calling in the desert,‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for him.’”.
1:4 Taung-z Iak-‘oen le, la hwaung-ya li ‘ang si-li lau, kaung hwe-ke-kuh si-li, i-ts dzoe-nyih tuh-dzak nyau-so.̤ ̤ duâi. 照這話、約翰來了、在曠野施洗、傳悔改的洗禮、使罪得赦。 And so John came, baptizing in the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.
1:5. Yeu-tha dzien di tah-tsz Ya-loo-sah-laung-kuh nyung, zen tsheh-leh, tau yi han-deu, nyung yi-la-kuh dzoe lau, la lak-dan ‘oo li zeu yi-kuh si-li. 猶太全地、和耶路撒冷的人、都出去到約翰那裡、承認他們的罪、在約但河裡受他的洗。 The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.
1:6. Iak-‘oen tsak-kuh , z lauh-doo-mau, iau-li sok-kuh ta z bi-kuh , chuh-kuh z waung-dzoong lau ya-mih. 約翰穿駱駝毛的衣服、腰束皮帶、喫的是蝗蟲野蜜。 John wore clothing made of camel’s hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey.
1:7. Yi kaung lau, wo, Yeu ih-kuh Nyung la ngoo i-‘eu le-kuh, I-kuh nung-lih pi ngoo doo, ngoo eu-‘au-chi ka Yi-kuh ‘a-ta, ‘a ’veh phe-kuh. 他傳道說、有一位在我以後來的、能力比我更大、我就是彎腰給他解鞋帶、也是不配的。 And this was his message: “After me will come one more powerful than I, the thongs of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie.
1:8. Ngoo z yoong s theh na ‘ang si-li, Yi iau yoong sung-ling theh na ‘ang si-li. 我是用水給你們施洗、他卻要用聖靈給你們施洗。 And this was his message: “After me will come one more powerful than I, the thongs of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie.
1:9. Taung-z, Yasoo dzoong Ka-li-li-kuh Nau-sah-luh le, la Iak-dan ‘oo li zeu-ts Iak-‘oen kuh si-li.̤ duâi. 那時、耶穌從加利利的拿撒勒來、在約但河裡受了約翰的洗。 I baptize you withd water, but he will baptize you with the Holy Spirit.” At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan.
1:10. Yi zieu dzoong s li zaung-le, khoen-kyieu thien khe-tse, Sung-ling ziang keh-ts nung kaung tau Yi sung-laung.̤ duâi. 他從水裡一上來、就看見天裂開了、聖靈彷彿鴿子、降在他身上。 As Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove.

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]