Sú-thì thien-nó

Chhiùng Wikipedia lòi
Sú-thì thien-nó.
Sú-thì thien-nó.
Sú-thì thien-nó.

Sú-thì thien-nó (Yîn-ngî: Laptop Computer, he yit-chúng séu hîn, cho-tet fông-phien hî tai ke ke-ngìn thien-nó, thûng-sòng chhùng tha̍t 1 chṳ 3kûng kîn. Chui-chó sông-ngia̍p fa siau-tshiû ke hien-thoi pit ki hîn thien-nó he PowerBook 100. Chhṳ́ chhièn ke sṳ-kie thi-yit thòi phien hî sṳt thien-nó Macintosh Portable thí hìn ki-thai, pin put su sêu-fi-chá fôn-ngiàng. Hien-chhai ke fat-chán tshi-sṳ he thí-chit ye̍t-lòi ye̍t séu, chhùng liòng ye̍t-lòi ye̍t khiâng, yì kûng-nèn sa ye̍t fat khiòng-thai. Vì-liáu suk séu thí-chit, sú thì thien-nó thûng-sòng yúng-yû yi̍t tsin hién-sṳ hi (yi̍t tsin phîn), hien-chhai sîn hîn ke phu-fûn kî chúng sṳm-chṳ yû tshuk khúng yîn mok. Chhù-liáu khèn phàn yî-ngoi, hàn chông yû tshuk khúng pán (touchpad) fe̍t tshuk khúng tiám chok-vì thin-vi chông-tsì (Pointing device).

Chhiu hien-chhai lòi-khon, sú thì thien-nó chhiùng yung-thù sông yit-pân cho-tet fûn-vì 4 lui: sông vu hîn , sṳ̀ song hîn , tô-mòi-thí yin-yung , thi̍t-sû yung-thù . sông vu hîn sú thì thien-nó ke thi̍t-chṳ̂n yit-pân cho-tet khói koat vì yì-thûng sin khiòng, thien chhṳ̀ sa hòng sṳ̀-kiên chhòng; sṳ̀ song hîn ngoi-kôn thi̍t yi ya-yû sṳt ha̍p sông vu sṳ́-yung ke sṳ̀ song hîn pit ki pún thien-nó; tô-mòi-thí yin-yung hîn ke pit ki pún thien-nó he kiet-ha̍p khiòng-thai ke thù-hìn khi̍p tô-mòi-thí chhú-lî nèn-li̍t yu kiâm yû yit-thin ke yì-thûng sin ke Tsùng-ha̍p thí, sṳ mien sông sòng-kien ke tô-mòi-thí pit ki pún thien-nó yúng-yû thu̍k-li̍p ke kha vì siên-chin ke hién khà, kha thai ke phîn mok tén thi̍t-chṳ̂n; thi̍t-sû yung-thù ke sú thì thien-nó he fu̍k-vu yî Chôn-ngia̍p ngìn-sṳ, cho-tet chhai khwuk chhú, ngiàm hòn, tâi hì ap, chan-châng tén ok lot fàn-kin hâ sṳ́-yung ke kî hîn, tô kha pun chhùng.