Sṳ̀-chûng-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̀-chûng-é

Sṳ̀-chûng-é (時鐘仔)[1], me ôn-to Chûng (鐘), he khià-lòi liòng-chhet lâu hién-sṳ sṳ̀-kiên ke kî-hái.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sṳ̀-chûng-é siông-koân ke tóng-on.