跳至內容

Esperanto

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sṳ-kie-ngî)
Esperanto koet-khì.

Esperanto, yu chhṳ̂n-cho Sṳ-kie-ngî (世界語), he chui kóng-yit sṳ́-yung ke ngìn-kûng ngî-ngièn. Pô-làn Ngién-khô Yî-sên L. L. Zamenhof chin-hàng sṳ̍p-ngièn ke chhóng-chok heu chhai 1887-ngièn chhóng-li̍p liá-ke ngî-ngièn ke kî-chhú. Esperanto ke miang-miàng lòi-chhṳ Doktoro Esperanto. Liá-he Zamenhof thi-yit-chhṳ chhut-pán sṳ̀ só sṳ́-yung ke pit-miàng. Chui-chó, Zamenhof pûn liá-mùn ngî-ngièn chhí-miàng chṳ́-he "La Lingvo Internacia" (koet-chi ngî-ngièn). Esperanto ke thin-vi he koet-chi phú-chhu ngî-ngièn, m̀-he yung-lòi thoi-thi sṳ-kie sông yí-kîn chhùn-chhai ke ngî-ngièn. Zamenhof ke muk-phêu he chhóng-li̍p yit-chúng kién-tân yùng-yi ho̍k-voi yì-yèn lìn-fa̍t ke ngî-ngièn, yit-chúng phû-sṳ ke thi-ngi ngî-ngièn, yung-lòi chhiuk-chin sṳ-kie fò-phìn khi̍p koet-chi liáu-kié. Kîn-kí kû-kie, nèn liù-li sṳ́-yung Esperanto chá yok sṳ̍p-van chṳ lióng-pak-van ngìn.

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Esperanto Wikipedia