跳至內容

Sṳn-tan-tsiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Sṳn-tan-tsiet he kau-fi ngièn-kiên ke yit-ke tshòn-thúng tsiet-ngit, têu he Kî-tuk-thù khin-tsuk Yâ-sû Kî-tuk tan-sên ke khin-tsuk ngit. Kîn-kí fuk-yîm-sû, Yâ-sû he Pak-li-hèn ke Mâ-li-â su Sṳn-lìn fài-yín heu sâng-tshut, Mâ-li-â lâu tshong-fû Yok-sit tông-sṳ̀ chang-tshai hi Lò-mâ ngìn-khiéu thiàu-tshà ke lu-song. Yâ-sû ke tshut-sên tshai sin-thù khon-lòi he Yù-thai-kau yi-ngièn chûng ke Mì-soi-â tsiông-lòi kie-va̍k ke sṳ̍t-hien. Yîn-vi Pak-li-hèn he Yok-sit tsú-siên Thai-ví-vòng yit-tshu̍k ke kâ-hiông.