跳至內容

Sa̍k-mùn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Sa̍k-mùn-khî (石門區) he Thòi-vân Sîn-pet-sṳ ke yit-ke khî.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]