Si

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thu-si tsit-gai geh gung-thung fong-ngon
  1. 書腰(Belly band)
  2. Flap
  3. 卷首及卷尾之空頁(Endpaper)
  4. 書封(Book cover)
  5. 頂邊(Top edge)
  6. Fore edge
  7. Tail edge
  8. 右頁/奇數頁(Right page, recto)
  9. 左頁/偶數頁(Left page, verso)
  10. 書溝(Gutter)

Si (書) yu tsang si-zak waak-cheh Thu-si. Ngit phun si heh yung zi zai saang. Wun-zi ngin zoi zi song. Gi chong chi chu saang ngit phun zau hoh-yi giu zu si. Gung-gung thu si gon yu haau doh si. Heung li chung thi-fong hoh-yi chu thu-si.