跳至內容

Sin-hàng-vì

Chhiùng Wikipedia lòi
Sin-hàng-vì

Sin-hàng-vì he chṳ́ thung-vu̍t chṳ̂-kiên yung sâng-chhṳ̍t hi-kôn lòi kâu-phi ke hàng-vì. Ngìn ke sin-hàng-vì me ôn-to siông-tiáu (相屌). Yit-pân he yi-sin (se-lai-ngìn lâu se-moi-ngìn) chṳ̂-kiên cho ke sṳ-chhìn, m̀-ko ya yû séu phu-fun he thùng-sin chṳ̂-kiên cho ke.

Chhai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]