跳至內容

Solvay Fap

Chhiùng Wikipedia lòi

Sok-ngì-vì-fap (Solvay process) he 1861-ngièn Pí-li-sṳ̀ kûng-ngia̍p Fa-ho̍k-kâ Êu-nui-sṳ̂-thi̍t Sok-ngì-vì (Ernest Solvay, 1832-1922) fat-mìn ke yung ôn-súi lòi sṳ́ liu̍k-fa-na̍p chón-pien vì Than-sôn-na̍p ke fông-fap. Sok-ngì-vì fán-yin chhai yit-ke kô-thap chûng vàn-sṳ̀n. Sok-ngì-vì-fap he kûng-ngia̍p sâng-sán thàn sôn na̍p ke chú-yeu fông-fap. Chhṳ́ fap yî 19 Sṳ-ki 60-ngièn thoi yù sok ngì vì Kûng-sṳ̂ sṳ̍t-hien hien-thoi-fa sâng-sán. Chhṳ́ fap ngièn-liau phien nî chhiâ yi tet: yàm lú lâu sa̍k fôi sa̍k. Chhiòn sṳ-kie 2005-ngièn thàn sôn na̍p sán liòng kû-kie vì 420 yi chhiên khiet. Thàn sôn na̍p sán liòng ke 75% ngièn yî kî yî sok ngì vì fap ke fa kûng chhòng, khì yì vì thiên-yèn khóng chhái si̍p yì lòi.