跳至內容

Swellendam

Chhiùng Wikipedia lòi
Swellendam.

Swellendam he Nàm-fî sî-nàm-phu ke sàng-chṳ́n, Sî Khôi-phú-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Cape Town yok 220 kûng-lî. mien-chit 58.14 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 17,537-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 300-ngìn. 1746-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]