跳至內容

Tò-tò tiâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Tò-tò tiâu.

Tò-tò tiâu fe̍t chok Thu-thu tiâu (Là-tên Ho̍k-miàng: Raphus cucullatus), he chhai Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ-tó tûng-chet ke Mô-lî-khiù-sṳ̂ tó-sông yit-chúng ke put fi-fî ke tiâu. Tò-tò tiâu yû vì-chhòn siông-kôan-lièn ke he Rodrigues Tò-tò tiâu, ya yi̍t me̍t chhie̍t, lâu Tò-tò tiâu yû chho̍k siông-khiûn kôan-he ke hien sâng chúng vì Nì-khô-pâ Kap-chṳ́ (Nicobar pigeon). Chên-kîn chho-ngu thi ngin-vì pha̍k-set ke Tò-tò tiâu chhùn-chhai yî Liù-nì-vong tó-sông. Liá-chúng tiâu chhai 1505-ngièn pûn ngìn-lui fat-hien heu, kiùn-kiùn 200-ngièn ke sṳ̀-kiên lî, phien yù yî ngìn-lui ke pú-sat lâu ngìn-lui fa̍t-thûng ke yáng-hióng, thai-liòng kám-séu. Yok chhai 1660-ngièn thoi chhièn heu, chha̍t tái Chhie̍t-chúng‎. Kì he ngìn-lui Li̍t-sṳ́ sông thi-yit-ke pûn ki-liu̍k hâ-lòi, yîn ngìn-lui fa̍t-thûng yì chhie̍t-chúng ke sâng-vu̍t, he chhù khiúng liùng chṳ̂-ngoi chui chho̍k-miàng ke yí Chhie̍t-chúng thûng-vu̍t chṳ̂-yit.