跳至內容

Tûng-sṳ-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Tûng-sṳ-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"東勢區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Tûng-sṳ ke sṳ-khî

Tûng-sṳ-khî (東勢區) he Thòi-vân Thòi-chûng-sṳ ke yit-ke khî.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]