Tshîn-súi-khî (Thòi-chûng)

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Tshîn-súi-khî (Thòi-chûng)" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"清水區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Tshîn-súi-khî (清水區) he Thòi-vân Thòi-chûng-sṳ ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]