Tajik-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thap-kit-khiet-ngî (Thap-kit-khiet-ngî: Tоҷикӣ, تاجیکی) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hìYin-thu - Yî-lóng Ngî-chhu̍k Yî-lóng Ngî-kî. Kì he Pô-sṳ̂-ngî chhai Chûng-Â liù hâ ke yit-ke heu-yí. Chhṳ́ ngî-ngièn chhai Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán kóng-fàm sṳ́-yung, pin chhai Vû-tsṳ-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán, Â-fu-hon, Pâ-kî-sṳ̂-thán sî-phu sṳ́-yung. Muk-chhièn kiùn yû Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán pá kì thin vì kôn-fông ngî-ngièn, Vû-tsṳ-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán ke pu hâ làsat mâ ngì hàn, tông-thi ya-yû put-séu ngìn sot Thap-kit-khiet-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tajik-ngî Wikipedia