Thòi-ńg-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thòi-ńg-siensén-tho sî-hí Thòi-pet-sṳ tsûng-tsang-khî, tûng-to Kî-lùng-sṳ tshit-tù-khî.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]