Thòi-16-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thòi-16-sien sén-tho Nàm-thèu-yen Miàng-kiên-hiôngFâ-lièn-yen Fung-lìm-tsṳ́n

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]