Thòi-ngi-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-ngi-siensén-tho he Thòi-vân pîn-hói kûng-lu ke yit-ke.sî-hí Thòi-pet-yen Thâm-súi-tsṳ́n kûan-thu thai-khièu, tûng-to Ngì-làn-yen Sû-o-tsṳ́n Sû-o-kóng.

Thòi-ngi-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 7-thiàu.phiên-vì kap sén-tho, yî sén-tho, piángsén-tho, tênsén-tho, vusén-tho, kísén-tho, kiên-siensén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]