Thòi-vân Chhái-khèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Thòi-vân Chhái-piàu.
Thòi-vân Chhái-khèn ke phài-è.

Thòi-vân Chhái-khèn(台灣彩券, kién-chhṳ̂n Thòi Chhái) he Thòi-vân ke chhái-piàu yàng-yun kûng-sṳ̂, vì Chûng-koet Sin-thok Kîm-yùng Khúng-kú Kûng-sṳ̂ ke chṳ́-kûng-sṳ̂chṳ̂-pún-ngiak he Sîn-thòi-pì ńg-yi-ngièn.