Thô-kak

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Thô-kak" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"拖格" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Thô-kak

Thô-kak (拖格)[1], me ôn-to Thô-é (拖仔) lâu Thô-siông (拖箱), he yit-chúng kâ-sṳ̂, ngìn cho-tet tú tûng-sî ti thô-kak nui-tú.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Thô-kak siông-koân ke tóng-on.