跳至內容

Thùng-mèn-kiûn chông

Chhiùng Wikipedia lòi

Thùng-mèn-kiûn chông (同盟軍章) (Â-lâ-pak-ngî: سورة الأحزاب; Yîn-ngî: Surah Al-Ahzab) he Kú-làn-kîn ke thi-33 chông (surah).

Tshâm siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]