Thai-thúi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
ngìn-lui ńg-sin ke Thai-thúi.

Thai-thúi he kiok-phu ke song-pan phu-fun, lâu tshit-thèu lièn-tsiap séu-thúi.