Then Yí-hièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Then Yí-hièn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"鄧雨賢" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Then Yí-hièn

Then Yí-hièn (鄧雨賢, 1906-ngièn 7-ngie̍t 21-ngit – 1944-ngièn 6-ngie̍t 11-ngit), he Hak-kâ-ngìn ke yîm-ngo̍k-kâ, he tô-sán ke Fuk-ló kô-khiuk chok-khiuk-kâ.