Thiên-fâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thiên-fâ

Thiên-fâ he yit chúng yù thiên-fâ phiang-thu̍k yîn-hí ke chhòn-ngiam-phiang.