Thi-thûng

Chhiùng Wikipedia lòi

Thi-thûng (hon-sṳ: 地動), he it-chóng fáp-sên tshai thi-khiù ngoi-hók ke tsṳn-tong.


thi-thûng-phô[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

thi-thûng ke thai-se[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

thi-thûng ke tsóng-lui[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

fûn tso lióng-tsóng,ngìn-vì lâu tsṳ-lèn

thi-thûng ke vì-hoi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

siông-kuân[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

921 thai thi-thûng