Thien-sṳ-khia̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Thien-sṳ-khia̍k (Television Drama/Dramatic programming) he yit-chúng sṳt-yin Thien-sṳ kóng-pô thi̍t-tiám, yùng-ha̍p vú-thòi lâu thien-yáng ngi-su̍t ke péu-hien fông-fap yì hìn-sṳ̀n ke ngi-su̍t ngióng-sṳt. Yit-pân fûn tân-ngièn khia̍k lâu lièn-sa khia̍k , li-yung Thien-sṳ kî-su̍t chṳ chok-pin thûng-ko Thien-sṳ mióng piong-yàng. Thien-sṳ fat-mìn heu put-thôn phú-khi̍p, chui-heu kói-pien thai-kâ tui ngi-su̍t hiûn-sóng ke fông-sṳt.