Ukraina-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Ukraina-chhu̍k.

Vû-khiet-làn-chhu̍k (Vû-khiet-làn-ngî: українці; ukrayintsi) he Tûng Sṳ̂-là-fû-ngìn ke yit-ke fûn-kî, Vû-khiet-làn ke chú-thí mìn-chhu̍k. Vû-khiet-làn chhu̍k mû-ngî vì Vû-khiet-làn-ngî, fûn sî-nàm, tûng-nàm lâu pet-fông sâm-thai fông-ngièn.

Thi-lî fûn-pu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]