跳至內容

Vù-fâ-kó

Chhiùng Wikipedia lòi
Vù-fâ-kó

Vù-fâ-kó (無花果) he yit-tsúng tshṳ̍t-vu̍t, tsú-yeu sên-tsóng tì mêu-tsúng ngie̍t-tai lâu vûn-tai thi-fông. Vù-fâ-kó muk-tshièn yû pat-pak ke phín-tsúng, thai-phu-fun tû-he sòng-liu̍k phín-tsúng. Vù-fâ-kó ngièn-sán tshai-yî â-lâ-pak, séu â-se-â khi̍p thi-tsûng-hói yèn-ngan tén-tén thi-khî; tsâi-phì li̍t-sṳ́ yí-kîn tshêu-ko ńg-tshiên tô-ngièn.