跳至內容

William Shakespeare

Chhiùng Wikipedia lòi

William Shakespeare (Yîn-vùn:William Shakespeare; 1564-ngièn 4-‎ngie̍t - yì-lio̍k-li̍t 1616-ngièn 4-‎ngie̍t 23-ngit) phî hó-tô ngìn ngin-vì he Yîn-koet vùn-ho̍k-sṳ́ lâu hi-ki-sṳ́ song chui ví-thai ke sṳ̂-ngìn lâu ki-chok-kâ, ya he sî-fông vùn-ngi-sṳ́ song chui khiet-chhut ke chok-kâ chṳ̂-yit, chhiòn sṳ-kie chok-yê ke ki-chok-kâ chṳ̂-yit. Kî phî yi-vì Yîn-koet ke mìn-chhu̍k sṳ̂-ngìn lâu Ngie-fûn-hò ke ngìm-yù sṳ̂-ngìn. Kî liù-chhòn hâ-lòi ke chok-phín pâu-koat 38 phu ki-pún, 154 chak sṳ̍p-si hàng sṳ̂, 2 chak chhòng si-sṳ-sṳ̂. Kî ke ki-pùn phî yi̍t sàng só-yû chú-yeu ngî-ngièn, pin-chhiâ péu-yên chhṳ-su yén-yén chhêu-ko kih-thâ ki-chok-kâ.

Shakespeare chhai Ngie-fûn-hò phan Stratford chóng-thai, 18-se sṳ̀ yî Anne Hathaway kiet-fûn, thâ-mùn sâng yû 3 ke hài-yì: Susanna, sûng-pâu-thôi Hamnet lâu Judith. 1585-ngièn to 1592-ngièn khì-kiên Shakespeare chhai Lùn-tûn khôi-sṳ́ liâu sṳ̀n-kûng ke yên-yi sâng-yà, kî put-kiûn he yên-ngièn, ki-chok-kâ, hàn-he koet-òng ki-thòn ke ha̍p-fó-ngìn. 1613-ngièn chó-yu, Shakespeare fi-to Stratford, 3-ngièn heu si-sṳ.

1590-ngièn to 1613-ngièn he Shakespeare chhóng-chok ke kô-fûng-khì. Kî chó-khì ke ki-pùn chṳ̂-yeu he hi-ki lâu lit-sṳ́-ki, chhai 16 sṳ-ki ma̍t-khì tha̍t-to chhṳ̂m-thu lâu ngi-su̍t-sin ke kô-fûng. Chiap hâ-lòi kî chṳ̂-yeu chóng-chok pì-ki, pâu-koat Hamlet, King Lear, lâu Macbeth. Chhai kî ngìn-sâng ke chui-heu kiê-ton, kî khôi-sṳ́ chóng-chok pî-hi-ki lâu chhòn-khì-ki, pin yî khì-thâ ki-chok-kâ ha̍p-chok.

Shakespeare chhai-sṳ sṳ̀ yí-kîn su-tó chûn-kin, than to 19 sṳ-ki sṳ̀ miàng-sâng chhòi tha̍t-to kîm-ngit ke kô-thu.