Yáng-chhiong Chín-thôn-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Yáng-chhiong Chín-thôn-ho̍k

Yáng-chhiong Chín-thôn-ho̍k (radiology) he thûng-ko thi̍t-sû sú-thon, chán-sṳ fam-chá sṳ̂n-thí nui-phu kiet-kèu ke yang-chhiong, ket-sṳ yû mò phiang-pien khi̍p tui phiang-pien chin-hàng thin-sin fe̍t thin-liòng fûn-sak, he hien-thoi Yî-ho̍k khi̍t-khì chhùng-yeu ke yit-ke fûn-kî, ya-he hien-thoi Yî-ho̍k chûng fat-chán chui khoai, chhí-tet sṳ̀n-chhiu chui-tô ke yit-phu-fûn.

Kâi ho̍k-khô yî 1894-ngièn Lùn-khìm fat-hien X Sa-sien khôi-sṳ́, yí fat-chán chhut X sien-ngiap yáng-phién, li-yung X Kông-ngièn lî chai kâ-sông thien-nó yun-son fûn-sak ke Thien-nó Thôn-chhèn Ngiap-yáng (CT), li-yung fu̍t-tshṳ̂ khiung-chṳn kî-su̍t ke Chhṳ̂-khiung Chṳn-sṳ̀n Chhiong (MRI), li-yung chhêu-yîm-pô ngièn-lî ke chhêu-yîm-pô chho-yáng, chia yù thùng vi-su hia̍p-chhu ke fu̍t-chṳ́ Yî-ho̍k chho-yáng khi̍p chang-chṳ́ thôn-chhèn só-mèu tén tô-chúng kiám-chhà kûng-khí. chhṳ́ -ngoi, kok-chúng kiám-chhà kûng-khí chṳ̂m-tui m̀-thùng ke phu-vi fe̍t hi-kôn, fat-chán chhut hó-tô thi̍t-phe̍t ke yin-yung fông-sṳt, yì sîm-thô-kón kiám-chhà fe̍t kok hi-kôn ke hiet-kón ngiap-yáng he li-yung chhai hiet-kón nui chu-sa hién-yáng tsì, chai yung X Kông-ngièn lî hién-chhiong yî chin-hàng tsín-thôn.