Yit-pat-kiú-ńg

Chhiùng Wikipedia lòi
Yit-pat-kiú-ńg
Kàm-tok Fùng Chṳ-yuk
Chṳ-chok Ya̍p Kîm-sṳn
Khia̍k-pún Kô Miáu-fi
Ngièn-chho̍k Lí Khiâu
Chú-yên Yòng Kiún-fà
Vûn Sin-hò
Chông Sû-hò
N̂g Háu-sin
Lí Kâ-yín
Lí Hîn-vùn
Fù Ôn-ôn
Hibino Akira
Kijima Kōichirō
Thông Mî-yùn
Chhî Lo̍k-mî
Phi-ngo̍k Chhàng Ví-khiet, Lí Thai-hiùng
Ngiap-yáng Yòng Vùi-hon
Chién-si̍p Siau Ngì-kôn
Chṳ-chok
kûng-sṳ̂
Chhut-phín 20th Century Fox
Hói-phên Yáng-ngia̍p Yû-han Kûng-sṳ̂ (海鵬影業有限公司)
Sông-yàng Thòi-vân 2008-ngièn 11-ngie̍t 7-ngit
Phién-chhòng 110 fûn-chûng
Koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Ngî-ngièn Thòi-vân Hak-kâ-ngî, Mên-nàm-ngî, Ngit-ngî, Fà-ngî
Yi-son 6000 van Sîn-thòi-pì
Piàu-fòng Sîn-thòi-pì 2624 van

Yit-pat-kiú-ńg(Hon-ngî: 一八九五, yu miàng Yit-pat-kiú-ńg Yet-vi (Hon-ngî: 一八九五乙未), kôn-fông Yîn-ngî: Blue Brave: The Legend of Formosa in 1895), he yit-phu 2008-ngièn ke Thòi-vân thien-yáng, chhit-chṳ̂ Sîn-thòi-pì 6000-van yi-son phok-ngiap, vì khiûn-ngièn Thòi-vân sú-phu yî Thòi-vân Hak-kâ-ngî vì chú-yeu ngî-ngièn ke thien-yáng. Thien-yáng kói-phiên chhṳ tî-miàng chok-kâ Lí Khiâu(李喬) chok-phín Chhìn-kûi Thai-thi(情歸大地), mèu-su̍t 1895-ngièn Yet-vi chan-châng(乙未戰爭) chûng Hak-kâ chhûn-chông só fat-sâng ke ku-sṳ.