Yit-yòng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Yit-yòng-sṳ (益陽市) he Fù-nàm-sén Thi-kip-sṳ, su̍k-yî Thung-thìn-fù-khî, pet-vúi 27°58′38″ chṳ 29°31′42″, tûng kîn 110°43′02″ chṳ 112°55′48″, tûng-sî chui-chhòng khî-lì 217 kûng-lî, nàm-pet chui-khôn khî-lì 173 kûng-lî, chhiòn-sṳ chúng mien-chit 12144 phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]